Uke 1: Vokallengde

Cecilie S. Knudsen
Aug 25, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

I det skriftlige alfabetet har norsk 9 vokaler: aeiouyæøå. I tale, derimot, har vi dobbelt så mange. Det er fordi vokallengde er betydningsskillende i norsk, så alle vokalene våre kommer i par med en kort og en lang versjon. Flere språk har lange og korte vokaler. I tysk, for eksempel, er lengde forskjellen mellom“lahm” (‘lam’ som i lammet (av skrekk), men også bare “treg i hodet”) og “Lamm” ((et) ‘lam’).

Å høre forskjellen på pus og puss kan være en fordel, men det å lære reglene rundt vokallengde er også til stor hjelp for rettskrivingen. Ved å fortelle studentene at kort vokal betyr to konsonanter, mens lang vokal betyr én konsonant, kan man hjelpe dem å unngå stavefeil som “likker”.

Vokallengde er betydningsskillende i norsk: gul — gull.

Å lære reglene rundt vokallengde er også til stor hjelp for rettskrivingen.

Resten av innlegget er en slide-by-slide gjennomgang av undervisningsopplegget. Du kan lese den, eller du kan gå rett til opplegget her: http://uttale.no/klasserommet/kort-lang.html

Sprett på konsonantene og dra ut vokalene: En gjennomgang

I andre slide sier og viser jeg hvordan man draaaar ut vokalen i ord som “si” og “mor”.

Image for post
Image for post
Slide 2

I tredje slide snakker jeg om at man spretter på konsonantene hvis det er flere av dem. Jeg har valgt denne fremgangsmåten i stedet for å fokusere på vokallengde, fordi det synes enklere for studentene å øve på. Lengde kan føles som en abstrakt mengde, mens trykk/sprett er enklere å få kontroll på.

Image for post
Image for post
Slide 3

Ordene “snakke” og “mamma” kan her danne samtale rundt forskjellen på å si og å snakke, og mor og mamma. I tillegg er det tatt med noen ord som har to forskjellige konsonanter, som “navn”, for å unngå at man tror det bare gjelder dobbeltkonsonanter.

Neste slide handler om trykksvak -e. Fremhev forskjellen på uttalen mellom første og siste ortografiske –e i “pene”. Det er ikke “peeeeneee”, men “peen’e”. Kanskje du vil gjøre et poeng ut av at den siste e-en «spretter» litt.

Image for post
Image for post
Slide 4

Her kan du fremheve viktigheten av å uttale den siste e-en. Det er forskjellen mellom infinitiv og presens, ubestemt og bestemt, entall og flertall. Mange lærere i begynnerkurs og/eller ved svakere progresjon hopper over denne sliden i begynnelsen.

Deretter følger 8 slides med 4 minimale par: gul/gull, pus/puss, man/mann, pen/penn, vin/vinn. Læreren uttaler ordene, klassen gjentar. Hvor mye tid man bruker her er selvsagt helt opp til den enkelte lærer.

Image for post
Image for post
Slide 7

Til slutt får studentene øve på ordene i par i formatet: Hva sier jeg? “Pus”. Du sier “pus”.

Image for post
Image for post

Senere i uka har læreren flere valg for å øve inn lydene. Du kan gi dem studentdiktat, kjøre en Kahoot! eller la dem holde opp lapper med det de tror er korrekt lyd. I mellomtiden kan de øve med flashcards.

Lykke til med undervisningen!

www.uttale.no

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/uttaleno/

Har du lest…

Uke 10: Sau eller sei?

Uke 9: Køye eller koie?

Uke 8: Å — Ø

Uke 7: Æ — Ø

Uke 5: Retroflekser

Uke 3: Lus eller lys?

Uke 2: ʃylling eller çylling?

Uke 1: Vokallengde

Øv hjemme

Repetisjon i klasserommet

Bloggposter med litt mer teori:

Hva er en konsonant?

Hva er en vokal?

Hva bør vi øve på? Arabisk Del 1: Vokaler

Meningsdrevet uttaleundervisning, i Språkprat (2017)

Uttale.no

Norsk uttale - enkelt og greit

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store